Το έργο

You are here: Home / Το έργο

Το έργο ENERGYNET είναι μια σημαντική πρωτοβουλία πέντε δήμων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τη δημιουργία ενός δικτύου με σκοπό την προώθηση της Αειφορικής Ενέργειας και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την αφορούν.

Τα μέλη του ENERGYNET είναι:

1. Δήμος Φλώρινας, Επικεφαλής εταίρος
   Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Πληθυσμός: 32.881

2. Δήμος Βέλες
   Περιφέρεια Βάρνταρ, Πληθυσμός: 55.108

3. Δήμος Ηράκλειας Σερρών
   Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πληθυσμός: 21.145

4. Δήμος Πρίλεπ
   Περιφέρεια Πελαγονίας, Πληθυσμός: 76.768

5. Δήμος Βισαλτίας
   Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πληθυσμός: 20.030

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 763.554 Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει το 75% στην περίπτωση της Ελλάδας και το 85% στην περίπτωση της ΠΓΔΜ.

Στρατηγικός στόχος του ENERGYNET είναι η προώθηση των αρχών της Αειφορικής Ενέργειας και των αντίστοιχων πολιτικών της Ε.Ε.

Οι ειδικοί στόχοι του ENERGYNET είναι:

  • Η εισαγωγή και καθιέρωση του Αειφορικού Ενεργειακού Σχεδιασμού στους Δήμους.
  • Η ενίσχυση της οργανωτικής δυνατότητας των ΟΤΑ για την ενέργεια.
  • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αιρετών, στελεχών και πολιτών.
  • Η πραγματοποίηση πρότυπων έργων ενεργειακής βελτίωσης.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι:

  • ‘Ένταξη των πέντε δήμων στο πανευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors)
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων
  • Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Προσπέλαση των δήμων σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία
  • Ικανότητα των δήμων για αποτελεσματική διεκδίκηση πόρων από προγράμματα της Ε.Ε.