Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

You are here: Home / Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και από εθνικούς πόρους των δύο κρατών.

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA). Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιοχές βοηθώντας την συνεργασία για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και τη δημόσια υγεία. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι «να ενισχυθεί η σύγκλιση στην περιοχή του προγράμματος μέσω της προώθησης της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης”. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 είναι 31.549.722,00 €.

Υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 2 “Τόνωση περιβαλλοντικών πόρων και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του προγράμματος” και του Μέτρου 2.1 “Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής”.