Τα αποτελέσματα

You are here: Home / Τα αποτελέσματα

Το πρώτο και σημαντικότερο αποτέλεσμα του ENERGYNET θα είναι η ένταξη των πέντε δήμων που το συνιστούν στο πανευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors) και η συνένωση των δυνάμεων αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με χιλιάδες άλλους δήμους της Ευρώπης σε θέματα αειφορικής ενέργειας.

Άλλα αποτελέσματα που προσδοκόνται από την υλοποίηση του έργου είναι:

  • Η εξοικονόμηση ενέργειας και, λόγω αυτής, οικονομικών πόρων: Η ενέργεια όσο πάει και κοστίζει περισσότερο…
  • Η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών: Χωρίς ευαισθητοποιημένους πολίτες και αναπτυξιακά στελέχη δεν είναι δυνατή η αλλαγή σε συμπεριφορές και πρακτικές.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος: Η ελάττωση των εκπομπών αερίων που επιτείνουν το Φαινόμενο του θερμοκηπίου και συμβάλλουν μακροχρόνια στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη και την κλιματική μεταβολή είναι πολύ σημαντικό να ξεκινά από το τοπικό επίπεδο.
  • Η προσπέλαση των δήμων σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.ά.: Η Ενέργεια έχει κόστος και αξία. Κόστος έχουν πλέον και τα παραγόμενα αέρια του θερμοκηπίου (Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ΑΦΘ). Ως εκ τούτου τα έργα εξοικονόμησης ή παραγωγής ενέργειας έχουν οικονομική ανταποδοτικότητα. Γι’ αυτό το λόγο έχουν σχεδιαστεί σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία με την αξιοποίηση των οποίων οι ΟΤΑ μπορούν να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, με άντληση οικονομικών πόρων από τα ίδια τα έργα.
  • Η ετοιμότητά τους να διεκδικούν πόρους από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφορικής Ενέργειας, η κατάλληλη επιμόρφωση του προσωπικού και η σύσταση και λειτουργία Ενεργειακών Γραφείων στα πλαίσια των Δήμων που συμμετέχουν στο ENERGYNET θα αυξήσει την ετοιμότητα και την ικανότητά τους να εντοπίζουν και να διεκδικούν αποτελεσματικά πόρους και από άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.